Stadgar

Förslag på uppdaterade stadgar

Stadgarna nedladdningsbar i pdf-format (61 kb)

§ 1. NAMN

Namnet på föreningen skall vara Scandinavian Waterjet Association. Namnet förkortas lämpligen SWA vid behov. I talspråk antingen Scandinavian Waterjet Association, eller förenklat Waterjet-föreningen. För nationell verksamhet i Sverige används namnet Swedish Waterjet Association. Båda namnen används parallellt för hela verksamheten under en övergångsperiod.

§ 2. Syften

Syftet med Scandinavien Waterjet Association (SWA) skall vara att:

a) tillhandahålla ett forum för samarbete mellan myndigheter, industri, universitet/högskolor och forskningsinstitutioner, främst inom de nordiska länderna, när det gäller frågor rörande säker miljöanpassad användning av vätskestrålar, inkluderat abrasiva vattenstrålar, för skärning, industriell tvättning och andra tillämpningar.

b) samverka med nationella och internationella föreningar vars syften är förenliga med och stärker SWAs syften.

c) uppmuntra industriell användning av och handel med varor och tjänster för vätskestrålebaserade metoder.

d) stödja användare och intressenter genom att förmedla kontakter och kunskap om tekniken.

e) arbeta för ett ökat kunnande bland sina medlemmar genom bevakning av ämnesområdet och befrämjande av utvinnande av ny kunskap.

§ 3. Medlemskap

§ 3.1 Kvalifikationer

Alla med intresse av tekniken som stödjer föreningens målsättningar skall kunna bli medlemmar i Scandinavien Waterjet Association. En förutsättning för förnyat medlemskap är att medlemmarna skall fullgöra sina medlemsåtaganden (se §3.4 Medlemsåtaganden)

§ 3.2 Typer av medlemskap

Typer av medlemskap som är tillgängliga är: medlem och hedersmedlem (avgiftsfri). Hedersmedlemmar föreslås av styrelsen och antas av årsmötet. Varje medlemskap medför en röst.

§ 3.3 Registrering

Ansökan om ovan nämnda typer av medlemskap görs till föreningens sekretariat. Medlemmarna införs efter erläggande av medlemsavgift i föreningens medlemsförteckning.

§ 3.4 Medlemsåtaganden

Varje fullvärdig medlem skall bidraga till föreningens ekonomiska förutsättningar genom att årligen betala medlemsavgift, samt förväntas ta aktiv del i föreningens verksamhet.

§ 3.5 Avgifter

Medlemsavgiften föreslås årligen av föreningens styrelse och fastställs av årsmötet. Avgiften betalas i förskott och avser ett års medlemskap.

§3.6 Utträde

Utträde ur Scandinavien Waterjet Association meddelas föreningens sekretariat skriftligen varmed medlemmen löses från sina medlemsåtaganden.

§3.7 Uteslutning

Medlem kan uteslutas ur Scandinavien Waterjet Association om goda grunder föreligger. Sådant kan vara t ex: underlåtande att fullgöra sina medlemsåtaganden; verksamhet som med avsikt eller genom klandervärd obetänksamhet skadar föreningens eller enskild medlems anseende och ställning; olaglig verksamhet. Beslut om uteslutning sker vid årsmötet och skall bejakas av en majoritet av deltagarna. Uteslutning pga underlåtande av betalning av medlemsavgift sker dock automatiskt 3 månader efter angiven betalningsdag om ej betalning inkommit dessförinnan.

§ 4. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5. Styrelse

§ 5.1 Styrelsens sammansättning

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som samordnar och leder verksamheten för medlemmarnas bästa. Styrelse bör minst bestå av ordförande samt sekreterare/kassör, samt ytterligare tre ledamöter. Nedanstående sammansättning bör hållas på styrelsen:

1 ledamot som bedriver forskning.

2 ledamöter som är leverantörer av utrustning/material

2 ledamöter som är användare av tekniken

Ordföranden väljs separat av föreningens medlemmar medan övriga poster fördelas inom gruppen av ledamöter i styrelsen.

Styrelseledamöter väljs på två år. Vid ett årsmöte utses halva styrelsen och på årsmötet efterföljande år utses den andra halvan. Om antalet ledamöter är ojämnt utses jämt antal på jämt årtal och ojämnt på ojämnt årtal.

Styrelsen bör innehålla minst två st suppleanter.

Föreningen skall ha en ordinarie revisor samt en suppleant. Ordinarie revisor väljs på två år. Suppleant väljs året efter ordinarie på två år.

Föreningen skall ha en valberedning bestående av två medlemmar varav en är sammankallande. Valberedningen väljs på två år och ”saxat”.

§ 5.2 Styrelsens möten

Styrelsen har styrelsemöten kvartalsvis för att följa upp föreningens verksamhet och intressen.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta. Sådant beslut skall anmälas vid det när­mast därefter följande styrelsemötet.

Vid styrelsemöten skall protokoll föras.

§ 5.3 Firmateckning

Beslutas inom styrelsen. Lämpligen ordförande och den som sköter löpande
ekonomi, var för sig.

§ 6. Fasta aktiviteter

§ 6.1 Årsmöte

Föreningen skall arrangera ett medlemsmöte årligen. Vid medlemsmötet avhandlas och protokollförs nedanstående punkter:

Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kom­mande verksam­hets-/räkenskapsåret.
Fastställande av medlemsavgifter.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Ev. stadgeändring. (Skall framgå av förslag enl kallelsen)
Val av styrelse, revisor och valberedning.
Övriga frågor.
Tid och plats för nästa årsmöte

Årsmöte skall hållas senast innan april månads utgång. Kallelse till årsmöte skall skickas ut minst tre veckor innan årsmötet och skall skickas ut med separat utskick. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut kan tas av enkel majoritet på årsmötet.

§ 6.1.1 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att avhandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 6.1.2 Handlingar inför årsmöte

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga senast i samband med årsmötet.

Förslag till stadgeändringar skall skickas med samt framgå i kallelsen till årsmöte.

§ 6.2 Kongress

I samband med årsmötet hålls en årlig kongress för alla medlemmar med tillfälle för presentation av forskningsresultat, nyheter, tekniktips samt eventuella utställningar och studiebesök. Kallelse tillsammans med kallelse till årsmöte.

§ 6.3 Nyhetsbrev

Ett nyhetsbrev med intressanta nyheter om waterjet-teknik utges av föreningen 2 ggr/år.

§ 7. Räkenskapsår

Räkenskapsåret skall vara kalenderåret, 1 januari till 31 december.

§ 8. Stadgeändringar

Förändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med enkel majoritet av antalet avgivna röster.

Förslag till stadgeändring får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

§ 9. Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte, enligt ovan, får de som gjort framställningen själva kalla medlemmarna till extra årsmöte. Övrigt enligt pkt extra årsmöte gäller.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Övrigt enligt pkt årsmöte.

§ 10. Upplösning av förening

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål som främjar användandet av högtrycks vätskestrålar i dess olika applikationer. Var dan upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas alla registrerade medlemmar samt registrerande myndighet (PRV då föreningen har ett organisationsnummer).

justerad 2008-09-09 TR