Säkerhet

Viktig information till alla som arbetar med Waterjet-anläggningar

Vid olyckor med höga vätsketryck kan vatten tränga in i kroppen. Även små sår kan om de inte sköts rätt inom några dagar försätta den skadade i ett livshotande tillstånd. Ta alltid en skada på allvar!

Med anledning av detta har Swedish Waterjet Association sammanställt ett informationsblad riktat till
• Operatörer och arbetsledare vid arbetsplatsen vilka måste vara medvetna om riskerna med den teknik man
använder, samt till
• Sjukvårdspersonal som genom informationsbladet erhåller viktig information om skadans art samt anvisningar om
hur man kommer i kontakt med experter inom området.

Föreningen tillråder därför följande:
1. Inrätta arbete/arbetsplats i enlighet med anvisningarna i skriften ”säkerhetsinformation”. För regler angående
högtryckssprutning finns AFS 1994:54 som ingår i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling.
2. Säkerställ att alla som arbetar invid en waterjet-anläggning har kunskap om innehållet i Olycksplatsinformation.
3. Häng upp Olycksplatsinformation väl synligt nära arbetsplatsen.
4. Tag med Olycksplatsinformation till sjukhus/vårdinrättning vid skada.

För närvarande finns inte dokumenten Säkerhetsinformation och Olycksplatsinformation tillgängliga för nedladdning p.g.a. att de är under uppdatering.